Vedtægter

Vedtægter – Redigeret 8/2-18

§1. Navn

Foreningens navn er: JFS Fitness.

Foreningens hjemsted er Jelling. Foreningen er en underafdeling af Jelling forenede Sportsklubber (JFS), med hvem foreningen samarbejder, og hvis regler Foreningen er underlagt.

§2. Formål

Foreningens formål er:

• at skabe interesse for og udbrede kendskabet til fitness og tilhørende holdaktiviteter.

• at fremme sundheden for sine medlemmer.

• at skabe en aktiv og positiv ånd omkring foreningen og dens arbejde.

• at skabe og styrke sammenholdet blandt medlemmer, instruktører og bestyrelse.

§3. Optagelse af medlemmer

Stk. 1.

Enhver person, som er fyldt 15 år og kan tilslutte sig Foreningens formål kan optages som medlem.

Stk. 2.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges ved en generalforsamling.

Stk. 3.

Indmeldelse sker ved henvendelse i Foreningens fastlagte kontortid eller efter nærmere aftale.

§4. Kontingent

Stk. 1.

Kontingentpriser fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2.

Kontingenttyperne fastsættes af bestyrelsen en gang årligt og fremlægges til orientering på

Generalforsamlingen sammen med fremlæggelse af budget.

Stk. 3.

Når særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen fritage medlemmer for kontingent.

Stk. 4.

Et medlem regnes som aktivt når der er aktiv nøglebrik.

§5. Medlemsforpligtelser

Stk. 1.

Ethvert medlem er forpligtet til at overholde Foreningens regler samt alle beslutninger truffet af bestyrelsen eller af hovedforeningens bestyrelse. Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at overholde alle regler i de organisationer, som foreningen er medlem af, samt til enhver tid repræsentere foreningen på en værdig måde.

Stk. 2.

Foreningens medlemmer er forpligtede til at rette sig efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ordensregler og behandle Foreningens maskiner og udstyr på forsvarlig og redelig måde og under ansvar om erstatningskrav efter almindelige erstatningsregler.

Stk. 3.

Foreningens medlemmer er forpligtede til at behandle andre medlemmer og centrets personale på en ordentlig og respektfuld måde. Anvisninger fra personalet skal til enhver tid følges.

Stk. 4.

Foreningens medlemmer er endvidere underlagt regler for større idrætssammenslutninger, som Foreningen måtte være medlem af herunder Jelling Forenede Sportsklubber (JFS), DIF/DGF og DGI.

Stk. 5.

Foreningens medlemmer er underlagt reglerne i foreningens samarbejde med Anti Doping Danmark. Som medlem er man forpligtiget til på ethvert tidspunkt at lade sig dopingteste, når man befinder sig i foreningens lokaler. Hvis et medlems adfærd giver mistanke om dopingmisbrug, kan vedkommende udelukkes fra Foreningen alene på baggrund af mistanke på samme vis som positiv test. Er testen positiv udelukkes medlemmet jfr. afgørelse fra Antidoping Danmark af Foreningen for en periode på 2 år, og uden mulighed for refusion af kontingent.

§6. Udelukkelse af medlemmer

Stk. 1.

Overtrædelse af § 5 kan medføre udelukkelse af Foreningen ved en bestyrelsesbeslutning. Udelukkelse kan af medlemmet ankes til endelig beslutning på ekstraordinær generalforsamling i Foreningen.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan desuden udelukke et medlem af Foreningen, når der findes særlig grund hertil, eller hvis ¼ af Foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt opfordrer hertil.

Stk. 3.

Personen, som udelukkelsessagen vedrører, skal have mulighed for at kommentere spørgsmål ved personligt fremmøde til bestyrelsesmødet eller ved skriftlig indsigelse forud for bestyrelsens møde.

§7. Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år jf. retningslinjer i Jelling forenede Sportsklubber.

Stk. 3.

Enhver generalforsamling indkaldes jf. retningslinjer i Jelling forenede Sportsklubber.

Stk. 4.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være Foreningens formand i hænde skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen skal ligeledes indsendes skriftligt.

Stk. 5.

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt medlem jvf. § 4 stk. 4. Instruktører er stemmeberettigede og valgbare i kraft af deres erhverv i Foreningen.

Stk. 6.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, når den er lovligt indvarslet.

Stk. 7.

En person kan kun vælges, hvis denne er tilstede, eller hvis der foreligger skriftligt samtykke.

Stk. 8.

På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen formand, næstformand og kasserer som afgår således: Formand ved ulige årstal, næstformand og kasserer ved lige årstal. Menige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen.

Stk. 9.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Afdelings formand aflægger beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Kassereren fremlægger budget.

5. Indkomne forslag (forslagsstilleren skal være repræsenteret).

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Evt. valg af udvalg, suppleanter, repræsentanter, intern revisor m.v.

8. Eventuelt.

Stk. 10.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt stemmeflertal, dog med undtagelse af forslag til vedtægtsændringer (jf. §11).

Stk. 11.

For generalforsamlingen udarbejdes et referat.

Stk. 12.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, dersom en generalforsamling, bestyrelsen eller mindst 30 stemmeberettigede medlemmer kræver det. Forslag fra medlemmerne skal skriftligt tilsendes bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er da pligtig til at lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter at begæringen herom er fremsat. Med mindst 14 dages varsel skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden offentliggøres som de ordinære generalforsamlinger.

§8. Bestyrelsen

Stk. 1.

Foreningens bestyrelse består af min. 5 og maks. 9 medlemmer. Ud over de på generalforsamlingen valgte formand, næstformand og kasserer kan bestyrelsen konstituere sig selv.

Stk. 2.

I tilfælde af ledige pladser i bestyrelsen efter udtrædelse af bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, kan bestyrelsen vælge at supplere sig selv frem til næstkommende generalforsamling.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte permanente og midlertidige udvalg. Udvalgene kan inddrage personer uden for bestyrelsens kreds.

Stk. 4.

Bestyrelsen er ansvarlig for Foreningens generelle politik og tiltag samt Foreningens økonomi.

Stk. 5.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Dagsorden udsendes senest 2 dage før mødet og der udarbejdes som minimum et beslutningsreferat.

Stk. 6.

Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer, hvoraf et skal være formanden eller næstformanden er til stede. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens forfald påhviler dennes pligter og rettigheder næstformanden.                                                                           Ved interessekollision, der kan begrunde inhabilitet i forbindelse med beslutninger og afstemninger, kan et bestyrelsesmedlem erklæres inhabil i forhold til at behandle sagen. Inhabilitet kan forekomme, hvis et bestyrelsesmedlem kan skønnes at have særlige økonomiske, familiære eller forretningsmæssig interesse i sagens udfald

Stk. 7.

Foreningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. Ved større økonomiske beslutninger over kr. 10.000, – dog af en beslutningsdygtig bestyrelse.

Stk. 8.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi, men hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

§9. Bestyrelsens øvrige opgaver/erhverv

Stk. 1.

Formanden og evt. kassereren repræsenterer Foreningen i Jelling forenede Sportsklubber, hvor der til hovedbestyrelsesmøderne er mødepligt (evt. ved suppleant).

Stk. 2.

Formanden har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om beslutninger truffet ved hovedbestyrelsesmøderne. Formanden er endvidere forpligtet til at holde hovedbestyrelsen orienteret om Foreningens planer.

Stk. 3.

Bestyrelsen i Jelling fS Fitness er forpligtet til at orientere og høre medlemmerne, inden Bestyrelsen træffer afgørelser i sager som kan få stor indflydelse på medlemmernes oplevelse og brug af foreningens tilbud                                                                                                        Orienterings- og høringsfasen skal sikre, at Bestyrelsen har opbakning fra medlemmerne til større ændringer i foreningen                                                                                                            Orienteringen skal foregå ad de til enhver tid gængse informationskanaler, så alle medlemmer har en rimelig mulighed for at være orienteret. ( I 2017 vil det være via foreningens Facebook-side og via opslag i de lokaler, som foreningens medlemmer bruger. Men det kan ændre sig i takt med, at brugen af sociale medier ændrer sig)                                                                            Høringen kan foregå via medlemsmøder og / eller digitale eller analoge spørgeskemaundersøgelser eller afstemninger.                                                                           Bestyrelsen afgør selv fra sag til sag, hvordan orientering og høring af medlemmerne skal foregå

§10. Foreningens midler

Stk. 1.

Foreningens kapital anbringes i bank, sparekasse eller danske stats-eller kreditobligationer, som skal noteres på Foreningens navn.

Stk. 2.

Fuldmagt til at hæve af Foreningens midler har alene kasserer og formand. Ved hævninger ud over den almindelige drift, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning.

Stk. 3.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til 3. part, som Foreningen har aftale med om varetagelse af Foreningens økonomi.

Stk. 4.

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

Stk.5.

Foreningens afsluttede og reviderede regnskab indgår i Jelling forenede Sportsklubbers regnskab og fremsendes rettidigt jf. retningslinjerne.

Stk.6.

Foreningen skal føre medlemsliste.

§11. Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Ændringer i disse vedtægter skal vedtages på en generalforsamling og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede skal stemme for ændringsforslaget.

Stk. 2.

Foreningens opløsning kan alene ske efter forslag fra bestyrelsen på en derpå følgende generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig når 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, samt at 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 3.

Har 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemt for forslaget, men mødet ikke er beslutningsdygtigt, indkalder bestyrelsen senest 3 uger efter til en ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødedeltagere, og forslaget er da endeligt vedtaget, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§12. Ikrafttræden

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. marts 2017.

Indlæs flere