Generalforsamling – Jelling FS Fodbold

Jelling FS fodbold afholder generalforsamling torsdag d. 20. februar kl. 19.00 i Gormshallen – og vi håber naturligvis, at du også kommer.

Medlemmer i fodboldafdelingen har stemmeret, såfremt medlemmet er fyldt 14 år. Forældre har stemmeret for medlemmer under 14 år. Stemmeret opnås kun ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til en person, som møder op på mødet. Dog max. to stemmer pr. fremmødte person.

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Aflæggelse af årsberetning
  • Fremlæggelse af regnskab 2019 til godkendelse samt fremlæggelse af budget for året 2020
  • Behandling af evt. indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:
Thomas Andersen – modtager genvalg
Martin Madsen – modtager ikke genvalg
Steen Petterson – modtager ikke genvalg

  • Valg af 2 suppleanter
  • Eventuelt

Hvis alle valgte deltager, konstitueres der efter generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden senest d. 10/2-19