Vedtægter for gymnastikafdelingen i Jelling forenede Sportsklubber

§1 Gymnastikafdelingens formål er

 • at samle alle gymnaster indenfor JfS´s område og gennem gymnastikken udvikle smidighed, styrke, kondition og herredømme over legemet.
 • gennem fornøjelig og kammeratlig samvær holde gymnastikkens motto i hævd: EN SUND SJÆL I ET SUNDT LEGEME.
 • at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§2 Medlemskab

 1. Gymnastikafdelingen er en afdeling under Jelling Forenede Sportsklubber (JfS Fælles) og er dermed underlagt disses vedtægter.
 2. Enhver der vil efterleve gymnastikafdelingens vedtægter, kan optages som medlem.
 3. Enhver kan anerkendes som medlem af gymnastikafdelingen, hvis der er betalt kontingent for den pågældende sæson.
 4. Gymnastikbestyrelsen i gymnastikafdelingen, kan udelukke et medlem, hvis særlige forhold giver anledning hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§3 Kontingent

Kontingentet fastsættes af gymnastikafdelingen, og er gældende for perioden for det relevante hold.

§4 Afdelingens ledelse/bestyrelsen

Afdelingen ledes af en bestyrelse der består af 7 medlemmer.

 1. Alle medlemmer af bestyrelsen, vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, jvf. §8e. således 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer på valg i lige år.
 2. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for ét år jvf. §8e.
 3. Valgbar er alle medlemmer af gymnastikafdelingen, der er fyldt 14 år på valgdagen.

§5 Repræsentation i JfS Fælles ledelse

Denne § vedrører gymnastikafdelingens repræsentation i JfS Fælles bestyrelse.

 1. Gymnastik afdelingen er repræsenteret i JFS Fælles bestyrelse med 2 stemmer.
 2. Formanden eller kassereren har mødepligt (jvf. JfS Fælles vedtægter §7).
 3. I bestyrelsen vælges 1 suppleant i tilfælde af at formand eller kasserer er forhindret, jvf. JfS Fælles vedtægter §8.
 4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage i JFS Fælles bestyrelsesmøder dog uden stemmeret.

§6 Bestyrelsens arbejde

 1. Gymnastikbestyrelsen i gymnastikafdelingen, fastsætter selv sin forretningsorden.
 2. Formanden eller mindst 3 medlemmer af gymnastikbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.
 3. Formanden kan under ansvar overfor den øvrige gymnastikbestyrelse, træffe afgørelser i sager, der ikke kan afvente bestyrelsens behandling.
 4. Alle vedtagne beslutninger føres til protokol, og godkendes ved bemærkning herom ved førstkommende bestyrelsesmøde.

§7 Regnskab

Regnskabet føres efter de foreskrevne regler i JfS Fælles bestyrelse. Det er gymnastikbestyrelsen ansvar at udarbejde budget for gymnastikafdelingens økonomi.

§8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

 1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden 1. marts.
 2. Indkaldelse skal ske igennem afdelingens hjemmeside og eventuelle sociale medier med minimum 14 dages varsel.
 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være gymnastikbestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal optages på dagsordenen.
 4. Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer i henhold til §2, såfremt medlemmet er fyldt 14 år – dog kun en stemme pr. medlem. Forældre har stemmeret for medlemmer under 14 år. Stemmeret opnås kun ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til en person som møder op på mødet. Dog max. to stemmer pr. fremmødte person.
 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Gymnastikbestyrelsens beretning for det forløbne år
  4. Forelæggelse af regnskab for den forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §4
  7. Valg af suppleanter til gymnastikbestyrelsen, jvf. §4
  8. Eventuelt
 6. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
 7. Alle forslag til valg, samt selve valget, skal være skriftlige
 8. Kun personer, jvf. §4a, kan agere formand, næstformand og kasserer.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af gymnastikbestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/4 eller 50 stemmeberettigede medlemmer, skriftlig stiller krav herom til gymnastikbestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest én måned efter begæringen er fremsat overfor gymnastikbestyrelsen, med oplysning om det emne (dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling), som ønskes behandlet. Indkaldelse følger reglerne jvf. §8b.

§10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun foretages på et ordinært afdelingsmøde (generalforsamlingen) og kræver at mindst 2/3 del af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på afdelingsmøde 17. februar 1997 og gældende fra denne dato.

Senest revideret februar 2020.