Vedtægter for

Jelling forenede Sportsklubbers fodboldafdeling

§ 1 Formål

Fodboldafdelingens formål er:
“At flest mulige får den størst mulige glæde af sportsaktiviteten fodbold.”

 

§ 2 Medlemsskab

2.1. Enhver, der vil overholde afdelingens og foreningens vedtægter, kan optages som medlem.

2.2 Et medlem betragtes som udmeldt, når vedkommende ikke har betalt kontingent.

2.3. Kun JfS’s bestyrelse kan udelukke et medlem. Det udelukkede medlem kan dog anke kendelsen ved førstkommende generalforsamling.

 

§ 3 Kontingent

Kontingent fastsættes af fodboldafdelingens bestyrelse.

 

§ 4 Bestyrelsen

4.1.  Fodboldafdelingen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.

4.2.  Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for en periode af 2 år ad gangen, skiftevis afgår 3 (lige år) og 4 (ulige år) medlemmer. Jvf.§ 8.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Kassereren skal være fyldt 18 år.

4.3.  Formand og kasserer er fødte medlemmer af JfS’ bestyrelse. Fodboldafdelingen har i JfS’s bestyrelse 1 repræsentant med 2 stemmer. Formanden eller kasserer har mødepligt (jvf. JfS’ vedt. § 7).

4.4.  I bestyrelsen vælges en suppleant iht. JfS’ vedtægter § 8.

4.5.  De øvrige bestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage i JfS’s bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 

§ 5 Valg

5.1.  På den årlige generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år.

5.2.  Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der har siddet i udvalget i en periode af 2 år eller derover, kan nægte genvalg i en periode af samme varighed.

 

§ 6 Bestyrelsesmøder

6.1.  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det skønnes nødvendigt.

6.2.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte underudvalg i det omfang, det findes nødvendigt.

6.3.  Formanden kan – under ansvar overfor den øvrige bestyrelse – træffe afgørelser i sager, der ikke kan afvente bestyrelsens behandling.

6.4.  Alle vedtagne beslutninger føres til referat, der godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde.

 

§ 7 Regnskab

Regnskab føres efter de af JfS’ bestyrelse foreskrevne regler. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde budget for afdelingens økonomi.

 

§ 8 Generalforsamling

8.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 25. februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel via relevante medier og mail direkte til foreningens medlemmer.

8.2. Dagsordenen ved generalforsamlingen skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg

– 4.1. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. § 4.2.
– 4.2. Valg af suppleanter i h.t. § 5.1.

5. Eventuelt

8.3.  Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ethvert medlem, der er fyldt 12 år, har stemmeret og er valgbar, når medlemmet er fyldt 16 år. Forældre til medlemmer, der på dagen, hvor generalforsamlingen afholdes, ikke er fyldt 16 år, har stemmeret og er valgbar.

8.4.  Alle forslag til valg og selve valget skal være skriftlige.

8.5.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

8.6.  Alle vedtagne beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 114 af fodboldafdelingens medlemmer (stemmeberettigede) skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er rejst, og indkaldes i lighed med den ordinære generalforsamling jvf. § 8.1.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en ordinær generalforsamling og til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

 

§ 11 Opløsning

Fodboldafdelingen kan kun opløses, hvis 2/3 af deltagerne stemmer for det på ordinær generalforsamling. Opløses fodboldafdelingen, tilfalder de likvide midler den almennyttige forening Jelling FS Fælles. Er det ikke muligt, tilfalder midlerne Vejle Kommune, der får ansvaret for at anvende midlerne til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 6. december 1977 med ikrafttrædelse gældende fra 6. december 1977.

På generalforsamling den 11. februar 1980 er vedtaget tilføjelse af § 5.2. til nærværende vedtægter gældende fra 11. februar 1980.

På generalforsamling den 8. februar 1982 er § 8.5 ændret.

På generalforsamling den 4. februar 1985 er § 4.4 ændret.

På generalforsamling den 4. februar 1985 er tilføjet ny § 4.5.

På generalforsamling den 6. februar 1990 er § 4.2, 4.3 og 6.2 ændret.

På generalforsamling den 21. februar 1991 er § 4.2, 8.1, 8.3 og 8.5 ændret.

På generalforsamling den 17. februar 2003 er §8.3 ændret.

På generalforsamling den 22. februar 2024 er der ændringer udelukkende af sproglig karakter i alle paragraffer, ændring i § 8.1 og § 11 er tilføjet.