Vedtægter for

Jelling forenede Sportsklubbers fodboldafdeling

§ 1

Fodboldafdelingens formål er:
“At flest mulige får den størst mulige glæde af sportsaktiviteten fodbold.”

§ 2

2.1. Enhver, der vil underkaste sig afdelingens og foreningens vedtægter, kan optages som medlem.

2.2 Et medlem betragtes som udmeldt, når vedkommende ikke har løst gyldigt medlems- kort.

2.3. Kun JfS’s bestyrelse kan udelukke et medlem. Det udelukkede medlem kan dog anke kendelsen ved førstkommende generalforsamling.

§ 3

Kontingent fastsættes af afdelingen (udvalget).

§ 4

4.1.  Afdelingen ledes af et udvalg, der består af 7 medlemmer.

4.2.  Udvalget vælges på det årlige afdelingsmøde for en periode af 2 år ad gangen, skiftevis afgår 3 (lige år) og 4 (ulige år) medlemmer. Jvf.§ 8.2. Udvalget konstituerer sig selv. Kassereren skal være fyldt 18 år.

4.3.  Formand og kasserer er fødte medlemmer af JfS’ bestyrelse. Afdelingen har i JfS’s bestyrelse 1 repræsentant med 2 stemmer. Formanden eller kasserer har mødepligt (jvf. JfS’ vedt. § 7).

4.4.  I udvalget vælges i suppleant i h.t JfS’ vedtægter § 6.

4.5.  De øvrige udvalgsmedlemmer har ret til at deltage i JfS’s bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§ 5

5.1.  På det årlige afdelingsmøde vælges 2 suppleanter for 1 år.

5.2.  Udvalgsmedlemmer og suppleanter, der har siddet i udvalget i en periode af 2 år eller derover, kan nægte genvalg i en periode af samme varighed.

§ 6

6.1.  Formanden indkalder til udvalgsmøde så ofte, det skønnes nødvendigt.

6.2.  Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte underudvalg i det omfang, det finder det nødvendigt.

6.3.  Formanden kan – under ansvar overfor det øvrige udvalg – træffe afgørelser i sager, der ikke kan afvente udvalgets behandling.

6.4.  Alle vedtagne beslutninger føres i protokol, der underskrives af udvalget senest ved næste møde.

§ 7

Regnskab føres efter de af JfS’ bestyrelse foreskrevne regler. Det påhviler udvalget at udarbejde budget for afdelingens økonomi.

§ 8

8.1. Ordinært afdelingsmøde afholdes hvert år inden 25. februar og indkaldes med mindst 14 dages varsel i lokal ugeavis eller dagblad.

8.2. Dagsordenen ved afdelingsmødet skal indeholde fgl. punkter:

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af beretning

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg

a) Valg af afdelingsudvalg i h.t. § 4.2.

b) Valg af suppleanter i h.t. § 5.1.

6) Eventuelt

8.3.  Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ethvert medlem, der er fyldt 12 år, har stemmeret og valgbar er ethvert medlem der er fyldt 16 år. Forældre til medlemmer, der på dagen, hvor afdelingsmødet afholdes, ikke er fyldt 16 år, har stemmeret og er valgbar.

8.4.  Alle forslag til valg og valg skal være skriftlige.

8.5.  Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal skriftligt indgives til formanden senest 10 dage før afdelingsmødet.

8.6.  Alle vedtagne beslutninger føres i protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9

Ekstraordinært afdelingsmøde kan indkaldes af udvalget, eller når mindst 114 af medlemmerne (stemmeberettigede) skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinært afdelingsmøde skal afholdes senest 1 måned efter at kravet er rejst, og indkaldes i lighed med det ordinære møde, jvf. § 8.1.

§ 10

Vedtægtsændringer kan kun foretages på et ordinært afdelingsmøde og til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

§ 11

Fodboldafdelingen kan kun opløses, hvis 2/3 af deltagerne stemmer for det på ordinært afdelingsmøde. Opløses fodboldafdelingen tilfalder de likvide midler den almennyttige forening Jelling FS Fælles. Er det ikke muligt, tilfalder midlerne Vejle Kommune, der får ansvaret for at anvende midlerne til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på et afdelingsmøde den 6. dec. 1977, med ikrafttrædelse gældende fra 6. dec. 1977.

På afdelingsmøde 11. febr. 1980 er vedtaget tilføjelse af § 5.2. til nærværende vedtægter gældende fra 11. febr.1980.

På afdelingsmøde den 8. febr. 1982 er § 8.5 ændret.

På afdelingsmøde den 4. febr. 1985- er § 4.4 ændret.

På afdelingsmøde den 4. febr. 1985 er tilføjet ny § 4.5.

På afdelingsmøde den 6. febr. 1990 er § 4.2, 4.3 og 6.2 ændret.

På afdelingsmøde den 21. febr. 1991 er § 4.2, 8.1, 8.3 og 8.5 ændret.

På afdelingsmøde den 17. febr. 2003 er §8.3 ændret.

På afdelingsmøde den 28. aug. 2023 er §11 tilføjet.