Vedtægter for Jelling Forenede Sportsklubber

 

§ 1. NAVN.

Foreningens navn er JELLING FORENEDE SPORTSKLUBBER (JfS). Foreningen er stiftet den 12. oktober 1966 ved en sammenslutning af HVEJSEL SG&I., JELLING BOLDKLUB OG KOLLERUP-VINDELEV SG&I.
Foreningens hjemsted er Vejle kommune.

§ 2. FORMÅL.

Jelling forenede Sportsklubbers formål er at virke for idrættens fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde i Jelling området for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3. MEDLEMSSKAB AF ORGANISATIONER.

Foreningen er tilsluttet DGI gennem DGI Sydøstjylland og dermed undergivet landsdelsforeningens vedtægter.

Foreningen er tillige gennem sine afdelinger tilknyttet forskellige specialforbund under DANMARKS IDRÆTSFORBUND og er underkastet disse forbunds love og regler.

§ 4. OPTAGELSE, UDMELDELSE OG UDELUKKELSE.

Enhver der vil følge foreningens og de enkelte afdelingers vedtægter, kan optages som medlem.

Afdelingerne afgør selv under hvil­ken form udmeldelse skal foregå.

Bestyrelsen og afdelingerne kan udelukke et medlem når særlige forhold giver anledning dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5. AFDELINGER OG UDVALG.

Foreningen er opdelt i en række afdelinger, der hver ledes af en afdelingsbestyrelse.

Afdelingerne fastsætter selv interne vedtægter, der godkendes af JfS’s bestyrelse.

Nye afdelinger kan søge om optagelse ved skriftlig ansøgning, der behandles af JfS’s bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

Herudover kan foreningen nedsætte udvalg til varetagelse af forskellige opgaver. Udvalgene arbejder efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen og bestyrelsen godkender udvalgenes medlemmer. Bestyrelsen kan bemyndige fællesledelsen til at udpege medlemmerne. Udvalgene opløses, når deres opgave er løst eller opgaver ikke længere er relevant.

§ 6. KONTINGENT.

Kontingentet fastsættes af de respektive afdelinger under hensyntagen til afdelingens og foreningens økonomi.

§ 7. LEDELSE.

Foreningen ledes af en bestyrelse, som sammensættes af en fællesledelse og afdelingerne:

Fællesledelse:

a:                             Formand

b:                             1. og 2. næstformand

c:                              Kasserer

d:                             Sekretær

Afdelingerne:

e:                             1 repræsentant fra hver afdeling med 2 stemmer.

De under pkt. a, b, c og d vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen.

Der afgår skiftevis formand + 2. næstformand + sekretær (ulige år) og 1. næstformand + kasserer (lige år).

Den under pkt. e nævnte repræsentant er til enhver tid værende formand eller kasserer i de respektive afdelinger.

§ 8. SUPPLEANTER.

For formand, næstformænd, kasserer og sekretær vælges ikke suppleanter, idet bestyrelsen i påkommende tilfælde selv fordeler arbejdet mellem sig.

De respektive afdelinger skal ved formandens eller kassererens forfald sørge for at sende en suppleant til at deltage i JfS’s bestyrelsesmøder med stemmeret.

Afdelingernes øvrige udvalgsmedlemmer har ret til at deltage i foreningens bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§ 9. BESTYRELSENS ARBEJDE.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte det skønnes nødvendigt eller når en afdeling fremsætter ønske herom.

Den fremmødte del af bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset antal mødte.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper i det omfang der er behov herfor.

Formanden eller et forretningsudvalg bestående af formand, næstformænd og kasserer kan – under ansvar over for bestyrelsen – træffe afgørelse i sager, der ikke kan afvente bestyrelsens behandling.

Alle vedtagne beslutninger føres til referat der godkendes af bestyrelsen senest ved næste møde.

§ 10. TEGNINGSREGLER.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af formand, næstformænd eller kasserer efter forudgående godkendelse på et bestyrelsesmøde.

§ 11. HÆFTELSE.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilken alene foreningen hæfter med sin formue.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

§ 12. ÅRSRAPPORT OG REVISION.

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december og årsrapporten afleveres til revisorerne senest den 15. februar.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde budgetter for foreningens økonomi. Afdelingerne udarbejder budget for egen afdeling, som godkendes af JfS’s bestyrelse.
Revisorerne vælges på skift på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen. Desuden vælges hvert år 1 revisorsuppleant

§ 13. GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden 20. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel i lokal ugeavis med angivelse af dagsorden.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg:
 7. Valg af bestyrelse i h. t. § 7. pkt. a, b, c og d.
 8. Valg af revisor i h. t. § 12.
 9. Valg af revisorsuppleant i h. t. § 12.
 10. Uddeling af årets sportspriser.
 11. Eventuelt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Alle valg foretages skriftligt.

Hvert medlem over 14 år har ret til at afgive stemme, og valgbar er medlemmer der er fyldt 16 år.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig indgives til formanden senest 10 dage før mødet.

Alle vedtagne beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten.

 

§ 14. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at kravet er rejst og indkaldes i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 15. VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling, og til vedtagelse af en ændring kræves at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

§ 16. OPLØSNING.

Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Opløses foreningen, skal den til landsdelsforening og forbund aflevere modtagne ejendele samt for skytteafdelingens vedkommende kartoteker og registreringspligtige våben. Øvrige midler og ejendele tilfalder idrætsarbejdet i tidligere Jelling kommune.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. nov. 1977 i Hygum forsamlingshus.

Ændret den 8. marts 1989, 6. marts 1991, 10. marts 1993, 14. marts 2000, 12. marts 2008, 16. marts 2011.

Senest ændret 9. marts 2016.

Hent vedtægterne som PDF

Indlæs flere