Generalforsamling

Den årlige generalforsamling i gymnastikafdelingen afholdes næste gang 3. februar 2022 i Gormshallen.

Medlemmer i gymnastikafdelingen har stemmeret i henhold til § 2, såfremt medlemmet er fyldt 14 år. Forældre har stemmeret for medlemmer under 14 år. Stemmeret opnås kun ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til en person som møder op på mødet. Dog max. to stemmer pr. fremmødte person.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være gymnastikbestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægter for gymnastikafdelingen kan læses her.

Dagsorden jvf. § 8

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Gymnastikbestyrelsens beretning for det forløbende år v. formanden
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse samt budget for det kommende år
  5. Behandling af evt. indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 4 (vælges for 2 år)
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. § 4 (vælges for 1 år)
  8. Eventuelt

Hvis alle fra den nye bestyrelse deltager, konstitueres der efter generalforsamlingen.